logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

ICT plán školy

Stávající stav (rok 2019) 

Počet žáků ve školním roce 2019-20:

1. stupeň          2. stupeň          Celkem:   žáků

Pedagogičtí pracovníci - používání IT technologií ve výuce:  

Učitelé používají běžně IT technologie v pedagogické práci a pro další administrativní práce učitele a ředitele. 

Počty učeben, počítačů a přípojných míst:

Počítačové učebny: 3 (PC 1: 21 + učitelský počítač, PC 2: 30 tabletů + učitelský notebook; PC 3: 23 + učitelský počítač) připojené na internet, Interne­tová knihovna (10 tabletů), připojená na internet.

V počítačových učebnách 1 a 2 probíhá pro 2. stupeň výuka informatiky, jazyků, základů administrativy, podpora výuky dalších předmětů pomocí výukových programů, interaktivní výuka online. Žáci mají přístup k internetu jak v Internetové knihovně, tak v počítačových učebnách. Kapacita těchto učeben je plně využita celý týden. Pro žáky 1. stupně slouží vybudovaná učebna 3 pro výuku informatiky a pro práci speciálního pedagoga v případě použití speciálních programů k reedukaci specifických poruch učení.

Učebna 1 je dále využívána pro mimoškolní činnost v rámci školního klubu a pro realizaci vzdělávacích kurzů IT technologií pro rodiče, pedagogy a další veřejnost.

Jedna z učeben je akreditovaná Českou společností pro kybernetiku a infor­matiku pro skládání mezinárodně platných zkoušek ECDL jak hardwa­rově, tak softwarově.

Bilingvní třídy (5) pracují s iPady, připojeni na internet jsou prostřednictvím samostatné Wi-Fi.

Pro potřeby vyučujících, zejména pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, byla pořízena mobilní jednotka skládající se s notebooku, dataprojektoru, vizualizéru a prezentéru.

Odborné učebny:                                 9

Počet kabinetů, sboroven a kanceláří:   17

Další počítače a tiskárny jsou ve třídách školní družiny, ve všech kabinetech, kancelářích, knihovně, v mateřské školce. K dispozici je notebook s dataprojektorem pro další využití při výuce dle potřeby vyučujících. Všechny počítače jsou připojeny do školní sítě a na internet.

Celkem je ve škole 130 počítačů. Upgrade počítačů probíhá pravi­delně.

Na výuku pomocí ICT vyučující docházejí do specializovaných učeben (počítačové učebny a Internetová knihovna) dle potřeby vyučujících, nebo pracují s tablety, interaktivní tabulí, příp. s notebookem a dataprojektorem. 

Ve škole je místní síť LAN, ve které jsou zapojeny všechny počítače. Celá síť je připojena k internetu. Další přípojná místa jsou připravena pro rozvod sítě dle potřeby. Server zajišťuje Intranet, sdílené výu­kové programy, uživatelské účty pro třídy a pracovníky školy s vlastními soukromými share, sdílená data pro administrativní a pedagogickou evidenci, sdílené tiskárny, služby DNS, DHCP. Služby sítě obhospodařuje Server 2008.

Pracovní prostředí:

Na všech počítačích je operační systém Windows 10. Na každém počítači je nainstalován kancelářský balík MS Office, OpenOffice nebo Libre office výukový software, proti­virový software s automatickou aktualizací, webový prohlížeč, grafický program, atd.., podle potřeby a umístění. Hospodářští a pedagogičtí pracovníci pracují s dalším software, potřebným pro ad­ministrativní a pedagogickou evidenci.

Připojení k internetu je bezdrátové, prostřednictvím Wi-Fi routeru, který je součástí místní sítě, neagregovaný, datově neomezený oběma směry.

Webhosting internetových stránek je zajišťován providerem, webhosting intraneto­vých stránek je k dispozici na serveru. Schránky elektronické pošty jsou pro školu a vedoucí pracovníky zřízeny přes POP3 a SMTP providera.

Počítače v síti jsou propojeny strukturovanou kabeláží s UTP rozvody s rychlostí 100 Mbit. Pro výuku je k dispozici 26 dataprojektorů + 24 interaktivních tabulí.  Interaktivní tabule jsou umístěny ve všech třídách 1. stupně (15), kde jsou intenzivně využívány jak při výuce, tak o přestávkách, dále ve všech třídách 2. stupně, v učebnách informatiky (2), v odborné učebně fyziky a chemie. K dispozici je digitální fotoa­parát, skenery, sluchátka, 11 grafických tabletů.

Autorská práva a licenční ujednání jsou dodržována.

Stávající stav ve většině ukazatelů naplňuje standard, ve větší části jej překračuje.

V roce 2018 byly pořízeni Ozoboti a M-boti pro zatraktivnění výuky algoritmizace a programování. Toto je v souladu s nově připravovaným plánem RVP pro základní školy s cílem rozvinout u žáků tyto schopnosti.

V lednu 2019 byly pořízeny 2 3D tiskárny umožnující další rozvoj výuky dle moderních trendů a požadavků pracovního trhu.

Vzdálený přístup k ICT službám z domova:

Je zaveden systém elektronické žákovské knížky (známky, omluvenky). Učitelé využívají i možnosti informací o domácích pracích prostřednictvím tohoto systému, takže rodiče i žáci jsou průběžně informováni jak o prospěchu, tak o zadaných domácích úkolech. Využíváme systém iskola.

Výuka informatiky:  

Dle Školního vzdělávacího programu mají žáci zařazenou výuku informatiky v každém ročníku 1 hodinu týdně. Žáci 1. stupně jsou vzděláváni v rámci realizace projektu „Výuka informatiky na 1. stupni“. Na 2. stupni jsou v každém ročníku vyučováni žáci s rozšířenou výukou informatiky, kteří dle ŠVP mají týdně 1 hodinu informačních technologií a 1 hodinu základů administrativy. 

Cílový stav (rok 2019/20):

Pozornost bude věnována dalšímu rozvoji interaktivní výuky na 1. i 2. stupni, rozvoji schopností algoritmizace a přiblížení aktuálních trendů..

Počty učeben, počítačů a přípojných míst:

Stávající počet učeben zůstane zachován.

Pracovní prostředí:

Na PC stanicích probíhá pravidělně upgrade OS na nové verze dle dostupnosti.
Výukové programy, další software se bude nadále pořizovat dle potřeb. 

Učebny se opět využijí i k práci speciálního pedagoga pro práci s dětmi s poruchami učení pomocí ICT. 

Vzdálený přístup k ICT službám z domova:

Výukový software, informační zdroje – budou k dispozici podle licenčního ujednání.

Finanční zdroje:

Řešíme vše z prostředků školy, příp. ze získaných grantů. 

Závěr:

Ve škole budou nadále otvírány třídy s rozšířenou výukou informatiky na 2. stupni, na 1. stupni budeme pokračovat realizací projektu „Výuka ICT na 1. stupni“.

Na druhém stupni bude pokračovat zapojení žáků do projektu "Škola na dotek".

Ve škole pracuje Školicí středisko pro vzdělávání dětí i dospělých v oblasti ICT. Chceme i v budoucnu zachovat vysoký standard výuky informační gramotnosti jak žáků, tak pedagogické i občanské veřejnosti.

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy